Privacidad

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la Protecció de les Persones Físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades (en endavant RGPD) l’informem que les dades personals facilitades seran incorporades al nostre fitxer titularitat de MECANICA CAPE, S.L.U. amb domicili

C/ Francesc Puget, 6
Pol. Ind El Verdaguer
08560 MANLLEU
(Barcelona) SPAIN Tel + 34 93 851 14 30
Fax + 34 93 851 19 61
N.I.F. B-08.848.467

Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona
Tomo 22321 Folio 42 Hoja B-34963


En aquest sentit l’informem que la finalitat de la recollida i tractament de les dades és la gestió administrativa pròpies de la relació comercial existent i que es recullen exclusivament aquelles dades necessàries pel correcte desenvolupament de la relació contractual.

L'usuari garanteix l'autenticitat de les dades comunicades i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes. Les dades de caràcter personal que ens faciliti seran sempre tractats de conformitat amb Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la Protecció de les Persones Físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades.

A conseqüència de l'accés dels usuaris a la present pàgina s'han generat uns fitxers de dades de caràcter personal que són titularitat de MECANICA CAPE, S.L.U.

Li comuniquem que MECANICA CAPE, S.L.U. amb domicili a C/ Francesc Puget, 6. Pol. Ind El Verdaguer, 08560 MANLLEU(Barcelona) SPAIN, és el destinatari final d'aquestes dades i és qui decideix sobre la finalitat, el contingut i l'ús del tractament de les dades de caràcter personal que ens facilitin els usuaris. Les dades proporcionades seran utilitzades per poder accedir a la documentació disponible a aquesta web i també per a finalitats de màrqueting, vendes i suport.

MECANICA CAPE, S.L.U. podrà compartir aquesta informació amb empreses del grup en altres països per a les mateixes finalitats indicades anteriorment.

En compliment de la normativa vigent, MECANICA CAPE, S.L.U. garanteix que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, en atenció a la naturalesa de les dades personals tractades.

L’informem que les seves dades seran cancel·lades en el moment en que ens revoqui el seu consentiment, procedint a la seva destrucció, excepte norma legal que requereixi la seva conservació, procedint en aquest cas al bloqueig de les dades fins que transcorri el termini de conservació.

En cas de disconformitat en relació a la tramitació de les seves dades pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l’autoritat de control en la matèria, ubicada al C/ Jorge Juan, 6 (28001 Madrid).

Per últim, també l’informem que en qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició respecte a les seves dades de caràcter personal previstos a la llei, enviant un escrit acompanyat d’una fotocopia del document d’identitat al correu electrònic de MECANICA CAPE, S.L.U.

Aquest lloc web pot contenir enllaços a pàgines externes, MECANICA CAPE, S.L.U. no assumeix cap responsabilitat sobre els continguts ni sobre qualsevol altre aspecte relacionat amb aquestes pàgines o llocs web. MECANICA CAPE, S.L.U. es reserva el dret de modificar la present política, informant prèviament als usuaris dels canvis que en ella s’introdueixin.